หมอตี๋ นพ.ธีรศักดิ์ เต็มไพบูลย์กุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โรปติกส์ คณะเพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมันทราธิราช
  • อนุสาขาศัลยกรรมทางมือแลจุลศัลยศาสตร์ คณะเพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 48343
  • แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช