หมอกาย นพ.ณัฐดนัย ชาวชายโขง แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • M.D. Naresuan University, Buddhachinaraj Hospital 2018 – Fellowship in Aesthetic Medicine ( DPU,Thailand )
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 61944
  • แพทย์เวชกรรมโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • แพทย์เฉพาะทางด้านดูดไขมันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • Certificated practictioner J-plasma renuvion 2022
  • Certificated practitioner midface & lowerface MINT Lift 2021
  • Member of Thai association amd academy of cosmetic surgery and medicine
  • Certificate of Completion Keosan conference & live surgery seminar in Rhinoplasty using silicone and T&R mesh , Forehead augmentation using silicone implant , How to make natural nose using SWAN
  • Certificate of Completion Advance Liposuction