หมอเบนซ์ นพ.โฆษิต เอี้ยวฉาย แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 31806
  • แพทย์เฉพาะทางโสต นาสิก ลาริงค์วิทยาโรงพยาบาลเตอร์พีช
  • สมาชิก สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรศัลยกรรมความงามใบหน้า ประทศเกาหลีใต้ (Diploma and fellowship of Korean college of cosmetic surgery)
  • Certificate of participation of “Dallas rhinoplasty” Texas, USA
  • Certificate of attendant of ‘Advanved in Rhinoplasty” Orlando, USA
  • Otolaryngologist Medical Doctor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital , Mahidol University, Thailand , Department of ENT