หมอน้ำมนต์ พญ.รัชตา สังวาลย์เพชร แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Our Lady of Fatima University
  • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัย Southwestern University
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 75106
  • แพทย์เฉพาะทางด้านความงามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • แพทย์เฉพาะทางด้านดูดไขมันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • อบรมหลักสูตร Palliative care refresher training course organized by the Royal College of Family Physicians of Thailand
  • อบรมหลักสูตร Basic technologies in aesthetics by Skyndor academy
  • อบรมหลักสูตร nutritional course organized by Thai integrative medical association
  • อบรมหลักสูตร Flore cadaver campus for aesthetic filler by BIA Bon-Song institute of aesthetic
  • อบรมหลักสูตร Sculptra training program by Galderma