หมอตุ๊ก พญ.นาถยา ดิเรกศิลป์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 42678
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • วุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์